Regulamin eHalo.pl - ehalo
Fizjorejestracja zmienia sie w eHalo!

Regulamin eHalo.pl

§ 1.

Przedmiot regulacji

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Serwisu ehalo.pl (Serwis), w tym warunki świadczenia usług drogą elektroniczną oraz wymagania techniczne konieczne dla korzystania z Serwisu.

 

§ 2.

Postanowienia ogólne

Właścicielem Serwisu jest spółka pod firmą Efer Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kolbuszowej Dolnej przy ul. Mieleckiej 105, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Opole VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000954822, posiadająca numer REGON: 521254711 (Efer).

Wszelkie prawa do Serwisu, w tym do domeny internetowej eHalo.pl, zawartości Serwisu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Serwisie przysługują Efer, a korzystanie z tych praw może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za uprzednią zgodą Efer wyrażoną na piśmie.

Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie komputera lub innego urządzenia umożliwiającego korzystanie z sieci Internet przy wykorzystaniu jednej ze standardowych przeglądarek internetowych, w tym w szczególności Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari lub Opera, posiadających możliwość zapisu plików cookies oraz zapewniających obsługę skryptu Java.

Zakazane jest dostarczanie przez użytkownika Serwisu treści o charakterze bezprawnym oraz korzystanie z serwisu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający prawa osób trzecich.

Informacje zawarte na Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do kontaktu z Efer.

 

§ 3.

Formularz kontaktowy

Usługa Formularz kontaktowy polega na nieodpłatnym udostępnieniu użytkownikowi Serwisu możliwości nawiązania kontaktu z Efer za pośrednictwem formularza zamieszczonego w Serwisie, w zakładce https://ehalo.pl/kontakt/.

Z formularza kontaktowego może skorzystać każdy użytkownik serwisu eHalo.pl po podaniu pól niezbędnych w formularzu i zapoznaniu się z zasadami przetwarzania danych osobowych zawartych w tym formularzu w celu kontaktu z użytkownikiem.

Skorzystanie z formularza kontaktowego jest równoznaczne zaakceptowaniem warunków świadczenia usługi określonych w niniejszym Regulaminie.

 

§ 4.

Ochrona danych osobowych

Zasady przetwarzania danych osobowych określa Polityka prywatności stanowiąca załącznik do Regulaminu. Polityka prywatności dostępna jest pod adresem https://ehalo.pl/polityka-prywatnosci/.

 

§ 5.

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

Efer zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna i wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Efer, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych liczonych

od momentu zamieszczenia na Serwisie informacji o zmianie Regulaminu.

Regulamin zawiera następujące załączniki:

Załącznik nr 1 Polityka prywatności;

Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.12.2022 r.